YES Groep

Algemene voorwaarden

cover-image

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes, opdrachten aan en overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met Your Employment Services B.V., verder “YES” te noemen, worden gesloten uit hoofde waarvan YES als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat.
 2. Een Opdrachtgever, die eenmaal een Overeenkomst is aangegaan met YES, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt geacht ook bij eventuele daarna aangegane onderhandelingen c.q. aangegane Overeenkomsten (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door YES van de hand gewezen.
 4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen in de overeenkomst en gelden uitsluitend voor die opdracht.
 5. Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 6. Indien YES op enig moment haar rechten uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
 7. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig is, of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, de opdracht of de Overeenkomst onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.
 8. De Algemene Voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd, dan wel worden aangevuld. De actuele algemene voorwaarden worden gepubliceerd op www.YES.nl/algemene-voorwaarden. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door YES geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van eerder gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

ARTIKEL 2 – BEGRIPPEN

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: 

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Dienstverlening: de diensten die worden aangeboden door YES omvatten het aandragen van kandidaten ten behoeve van het vervullen van een permanente plaatsing van de kandidaat.
 3. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.
 4. Bruto jaarsalaris: het bruto jaarsalaris is gebaseerd op een fulltime dienstverband (40 uur), inclusief vakantiegeld en (indien van toepassing) vaste (gemiddelde) bonus en 13e maand.
 5. Honorarium: de vergoeding aan YES voor de bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de werving en selectieopdracht.
 6. Kandidaat: de persoon die, na selectie door YES, wordt voorgedragen aan de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van YES.
 8. Opdracht: de opdracht waarbij YES ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meerdere kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.
 9. Overeenkomst: de Overeenkomst waarbij Opdrachtgever zich jegens YES verbindt om een door YES, in het kader van de opdracht, geworven en geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden, dus zonder tussenkomst van YES bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor Opdrachtgever te laten verrichten.
 10. Werving & Selectie (W&S): Het werven en selecteren van kandidaten welke voorgesteld worden aan opdrachtgever ten behoeve van het vervullen van de opdracht.
 11. Permanente plaatsing: Het in diensttreden (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) van de kandidaat bij of voor Opdrachtgever.

ARTIKEL 3 – OPDRACHT

 

 1. Opdracht tussen YES en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de opdracht door YES aan Opdrachtgever. De bevestiging van YES wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever YES binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk anders bericht.
 2. De opdracht komt eveneens tot stand indien YES de uitvoering daarvan ter hand neemt, al dan niet in verband met het spoedeisende karakter van de te verrichten Dienstverlening. YES neemt onder andere de uitvoering van de opdracht ter hand zodra zij Kandidaten voorstelt c.q. voordraagt aan Opdrachtgever, een en ander ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dit gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van dit voorstellen c.q. voordragen.
 3. Voor ieder beroep van Opdrachtgever op de Dienstverlening van YES zal een aparte opdracht tot stand komen. In de bijbehorende bevestiging zal worden omschreven wat de aard van de Dienstverlening van YES zal zijn.
 4. Alle aanbiedingen/offertes van YES zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding/offerte kenbaar is gemaakt.
 5. Het is YES te allen tijde toegestaan om voor de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen.

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

 

 1. De betalingstermijn van door YES ingezonden factuur bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum, doch dient het honorarium uiterlijk voldaan te zijn op de dag voorafgaande aan de eerste werkdag van de kandidaat. Reclamaties moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij YES zijn ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de opdrachtgever, enkel vanwege dat verzuim, een incassovergoeding verschuldigd van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, inclusief BTW met een minimum van €500,00. Bij overschrijding van de betalingstermijn vervalt alle garantie op de geleverde diensten. Indien sprake is van betaling in termijnen, vervalt deze regeling en worden alle termijnen direct opeisbaar.
 2. Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen zeven dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan YES kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 3. Indien een factuur van YES niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt Opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en zal deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd worden van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.

ARTIKEL 5 – OPSCHORTING, OPZEGGING, ONTBINDING

         

 1. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en zijn (resterende) schulden aan YES zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:
 2. Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan Opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;
 3. beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na beslaglegging is opgeheven;
 4. Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of de Overeenkomst;
 5. Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van YES binnen de overeengekomen termijn;
 6. Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;
 7. een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.
 8. In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft YES het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten: -  de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens YES is nagekomen;  -  de Opdracht of Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;  -  volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat Opdrachtgever aan YES verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;  -  alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een Opdracht of Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verkrijgen.
 9. Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om YES in staat te stellen om haar rechten onder de Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of de Overeenkomst uit te oefenen.
 10. Behoudens gevallen als omschreven in het eerste lid, waarin de Opdracht of Overeenkomst door YES mag worden ontbonden, eindigt een Opdracht of Overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. YES en Opdrachtgever kunnen een Opdracht of Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, doen eindigen. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De datum waarop het aangetekende schrijven wordt verzonden, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Indien tussentijdse opzegging niet mogelijk is of als een aangepaste opzegtermijn geldt, blijkt dit uit de Opdracht of de Overeenkomst.
 11. Een ontbinding of opzegging van de Opdracht of Overeenkomst op grond van dit artikel door YES laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. YES zal ten gevolge van haar ontbinding of opzegging van de Opdracht of Overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, zelfs niet indien zij de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.

ARTIKEL 6. INFORMATIE, GEHEIMHOUDING EN WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door YES aan Opdrachtgever wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen, de Opdracht of de Overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.
 2. Monden de onderhandelingen niet uit in een Opdracht of Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie en zal hij die nimmer verstrekken aan derden, in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door YES aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords, en dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan YES te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.
 3. Opdrachtgever is gehouden de Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door YES, in het kader van haar Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens.
 4. Blijft Opdrachtgever in gebreke bij het bepaalde in de voorgaande leden, dan zal Opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete aan YES verschuldigd zijn van €25.000,00 voor iedere door YES geconstateerde overtreding, ongeacht het recht van YES om schadevergoeding te vorderen.
 5. Opdrachtgever garandeert aan kandidaten geheimhouding van hetgeen aan hen als informatie is toevertrouwd. Zonder toestemming van de kandidaat worden geen persoonlijke gegevens aan derden bekend gemaakt.

ARTIKEL 7 - SELECTIE KANDIDAAT

 

YES is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader is YES niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen, teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. Evenmin zal YES actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

ARTIKEL 8 - REFERENTIES KANDIDAAT

 

Indien de kandidaat vrijwillig referenties aan YES opgeeft, dan is YES niet verplicht om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere informatie te verstrekken omtrent de kandidaat. De eventueel, van de referenties en/of de kandidaat, verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door YES niet op juistheid worden gecontroleerd zodat YES geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die YES verkregen heeft. Evenmin is YES verplicht om die informatie aan de opdrachtgever te verstrekken. YES is volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever verstrekt.

ARTIKEL 9 - INFORMATIE

 

Voor zover de kandidaat zelf informatie aan YES verstrekt omtrent arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma´s etc., is YES niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren zodat YES, ten aanzien van de juistheid van deze informatie, geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Ook ten aanzien van deze informatie is YES volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever verstrekt. 

 

ARTIKEL 10 - INSPANNINGSVERBINTENIS;

 

YES is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren, ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever. Voor de beslissing om met een, door YES geselecteerde, kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk. Opdrachtgever aanvaardt dat YES op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die YES heeft geselecteerd.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; YES gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenties zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. YES sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen gevolgschade - van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Kandidaat, ongeacht het soort Dienstverlening. YES accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Kandidaat zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.
 3. YES is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen personeelsleden van Opdrachtgever.
 4. Indien YES op grond van de Algemene Voorwaarden, de opdracht, de Overeenkomst en/of de wet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van YES wordt uitgekeerd.
 5. Indien de verzekeraar van YES, om welke reden dan ook niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zoals, doch niet uitsluitend, indien de desbetreffende verzekering geen dekking biedt, of een toepasselijke verzekering ontbreekt, zal de aansprakelijkheid van YES in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag van 50% van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende opdracht of Overeenkomst. Hierbij geldt in alle gevallen een maximum aansprakelijkheid van € 100.000,00 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 6. YES is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens YES, behoudens opzet of grove schuld van YES bij de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst.
 7. Aansprakelijkheid voor schade in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van YES en derden (zoals Kandidaat) als door YES ingeschakeld bij de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst, is volledig uitgesloten.
 8. Opdrachtgever is gehouden YES nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, Kandidaat, alsmede hun nabestaanden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste in des woords, ontstaan door of in verband met de Opdracht of Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt YES alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 9. Het is YES te allen tijde toegestaan om haar vorderingen jegens Opdrachtgever te cederen.
 10. Inlichtingen die door Opdrachtgever aan YES zijn verstrekt, daaronder begrepen informatie over de toepasselijke inlenersbeloning, zullen door YES als juist mogen worden aangemerkt. YES is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart YES nadrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade of boetes, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan of die zijn verbeurd omdat YES vertrouwd heeft op de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dienovereenkomstig heeft gehandeld.

ARTIKEL 12. VERBOD INDIENSTNEMING KANDIDAAT

 

 1. Wanneer YES in het kader van de opdracht Kandidaten aan Opdrachtgever voorstelt c.q. bij Opdrachtgever aandraagt, heeft te gelden dat het Opdrachtgever en aan hem Gelieerde Vennootschappen niet is toegestaan om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met of op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door een Kandidaat, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie.
 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien meer dan 18 maanden zijn verstreken nadat Kandidaat is voorgesteld. De termijn van 18 maanden vangt aan op het moment dat tussen YES of Kandidaat en Opdrachtgever, voor het laatst contact is geweest in het kader van de opdracht.
 3. Opdrachtgever is bij overtreding van het bepaalde in dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door YES en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 20.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid voor YES om schadevergoeding te vorderen onverlet.

ARTIKEL 13.  INHOUD VAN DE OPDRACHT

 

 1. De opdracht strekt tot het zoeken van een Kandidaat door YES, in het kader van de Dienstverlening van YES en met het oog op de totstandkoming van een Overeenkomst tussen YES en Opdrachtgever.
 2. YES verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken en voordragen van de Kandidaat.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder toestemming van Kandidaat.

 

ARTIKEL 14. EXCLUSIVITEIT W&S

 

Een exclusieve werving en selectieopdracht eindigt door succesvolle vervulling van de werving en selectieopdracht of door tijdsverloop of door intrekking door opdrachtgever c.q. YES. Beëindiging door tijdsverloop vindt plaats, bij een exclusief verstrekte opdracht, indien er binnen acht (8) weken geen geschikte kandidaat door YES wordt voorgesteld. 

ARTIKEL 15 - INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER

 

De opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan YES te geven, welke YES redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar werving en selectieopdracht uit te voeren en één of meer kandidaten voor de opdrachtgever te selecteren.

ARTIKEL 16 – HONORARIUM

 

 1. Het volledige honorarium is verschuldigd in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen opdrachtgever en de door YES aangedragen kandidaat.
 2. Het honorarium is een overeengekomen percentage van het bruto fulltime (40 uur) jaarsalaris (incl. vaste 13e maand en/of vaste bonus, 8% vakantietoeslag, excl. overige emolumenten) van de kandidaat.
 3. Voor parttime functies berekent YES de honorarium op basis van een fulltime (40 uur) dienstverband.
 4. De facturatie vindt plaats na acceptatie van de arbeidsovereenkomst door de kandidaat.
 5. Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen, na een daartoe gedaan verzoek, aan YES de inkomensgegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium, evenals de startdatum van de door YES geselecteerde kandidaat. Indien opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is YES gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris te schatten en conform die schatting het honorarium te factureren.
 6. Onder een succesvolle vervulling van opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een, door YES aan opdrachtgever voorgestelde, kandidaat binnen 1,5 jaar na de introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door YES geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever, via een sollicitatie of anderszins, in meer of mindere mate, bekend mocht blijken te zijn.

ARTIKEL 17 – GARANTIE W&S

 

In geval binnen de proeftijd blijkt dat de kandidaat niet voldoet, gaat YES (na overleg) met gesloten beurzen op zoek naar een meer geschikte kandidaat, mits opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting uit de eerste opdracht heeft voldaan. Het gefactureerde bedrag zal in geen geval gecrediteerd worden.

ARTIKEL 18 - RECHTS- EN RECHTERSKEUZE

 

 1. Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deeluitmakende Algemene Voorwaarden, is Nederlands rechts van toepassing.
 2. In geval van geschillen tussen Opdrachtgever en YES, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten Overeenkomsten of uit nadere Overeenkomsten ter uitvoering hiervan, spreken beide partijen uitdrukkelijk de intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder tussenkomst van de rechtbank, in de minne te schikken.
 3. Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in der minne kunnen worden opgelost, geldt dat geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst met betrekking tot de inzet van projectmedewerkers bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Rotterdam of, dat ter keuze van Opdrachtnemer, aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van de Opdrachtgever.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.